Pogoji uporabe storitev SPOT JV Slovenija

1. SPLOŠNE DOLOČBE

SPOT Svetovanje JV Slovenija (v nadaljevanju: SPOT JV SLO) izvajamo brezplačne storitve za mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike (v nadaljevanju: ciljna skupina) v regiji jugovzhodna Slovenija. Storitve so:

 • Informiranje: Informiramo o regionalnih podjetniških aktivnostih in o aktivnostih na področju spodbujanja podjetniških aktivnosti preko e-biltena Moj spletni priročnik in objavljamo prispevke na temo podjetništva v lokalnih in regionalnih medijih.
 • Osnovno svetovanje: Svetujemo glede razvoja poslovne ideje, ustanavljanja in zagona ter rasti in razvoja podjetij. Svetovanje lahko poteka telefonsko, preko e-pošte, na SPOT točki, preko spletnih orodij ali mobilno in se lahko zaključi tudi z E-POSTOPKI za s.p. ali d.o.o..
 • Animiranje in povezovanje regionalnega okolja: Izvajamo ga preko mreženja subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva,…), osebnih obiskov pri podjetnikih in spodbujanja podjetništva v regiji v sodelovanju z občinami in sorodnimi institucijami v sosednjih državah.
 • Podjetniška usposabljanja in delavnice: Izvajamo podjetniška usposabljanja in delavnice o različnih podjetniških temah, ki so organizirana v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki.
 • Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti: Izvajamo jih znotraj Slovenije kot tudi čezmejno.
 • Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte: Aktivnost izvajamo preko srečanja podpornega okolja v regiji, predstavitve produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji (showroom regije), usposabljanja in informiranja svetovalcev ter drugih aktivnosti.

Ciljne skupine imajo v vsaki statistični regiji na voljo opisane storitve, ki so v celoti financirane na podlagi javnega razpisa SPOT REGIJE 2018-2022. SPOT Svetovanje je projekt, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju: agencija), zato so vsi prejemniki s strani države financiranih zgoraj navedenih storitev dolžni svetovalcu posredovati svoje podatke:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov (v kolikor prejemnik tega nima, posreduje telefonsko številko) in
 • druge podatke prejemnika storitev SPOT Svetovanje, na podlagi katerih bo agencija lahko preverila, da je bila storitev dejansko opravljena.

Kdor svojih podatkov ni pripravljen posredovati svetovalcu SPOT JV SLO in agenciji, ni upravičen do brezplačnih storitev, ki se po tem javnem razpisu financirajo.

Storitve, ki jih izvaja SPOT JV SLO, so prednostno namenjene ciljni skupini iz regije JV Slovenija (občine: Novo mesto, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog – Trebelno, Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Metlika, Semič). V kolikor je število udeležencev na dogodkih omejeno ali bi isto storitev lahko pridobili v svoji statistični regiji, lahko uporabo storitev SPOT JV SLO omejimo na ciljno skupino iz zgoraj opredeljenega območja.

Splošni pogoji se lahko kadarkoli in brez predhodne najave spremenijo, tako da novo različico objavimo na spletni strani SPOT JV SLO. Spremembo objavimo z datumom zadnje spremembe.

2. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Lastnik spletne strani in spletne domene »spotjvslo.si« (v nadaljevanju spletna stran) je SPOT JV SLO oziroma konzorcijski partnerji.

Uporabo celotne spletne strani in vse njene posamezne dele (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in uporabo spletnih aplikacij na spletni strani (spletno brskanje, uporaba obrazcev, uporaba dokumentov v spletnih aplikacijah in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe storitev SPOT Svetovanje.

Vsebine na spletni strani so izdelane z namenom obveščanja in informiranja ciljne skupine SPOT JV SLO in drugih obiskovalcev spletne strani.

Na spletni strani objavljamo predvsem podjetniške informacije, informacije o dejavnostih in dogodkih, ki jih organizira SPOT JV SLO in o drugih priložnostih in razpisih, relevantnih za ciljno skupino. Na spletni strani objavljamo le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi s podjetniškimi vsebinami.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Za povezave, ki kažejo na spletne strani drugih virov, ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za točnost informacij in vsebin.

Pri objavi vsebin drugih virov si pridržujemo pravico, da teh vsebin ne objavimo na spletni strani in o njih ne obveščamo ciljne skupine, v kolikor po naši oceni niso relevantne za ciljno skupino. Na svoji spletni strani ali v elektronskih novicah tudi ne objavljamo propagandnih in drugih vabil na plačljive dogodke drugih organizatorjev, razen v primeru, ko ocenimo, da so informacije kljub temu pomembne za ciljno skupino.

Pri uporabi spletne aplikacije PRIJAVA NA NOVICE je uporabnik dolžan posredovati podatek o imenu in priimku, veljavni elektronski naslov in označiti območje, iz katerega želi prejemati elektronske novice. Odjavo od novic uporabnik uredi pri posamezni organizaciji, od katere prejema novice.

Pri uporabi spletne aplikacije OBRAZEC ZA VPRAŠANJA je uporabnik dolžan posredovati podatek o zadevi, sporočilu, ime in priimek, veljavni elektronski naslov in organizacijsko obliko. Odgovor na vaše sporočilo boste prejeli v 3 delovnih dneh. V kolikor je za pripravo odgovora potreben tudi odgovor drugih državnih organov, vas bomo o tem obvestili.

SPOT JV SLO ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in pravilnosti objavljenih vsebin na spletni strani, sprememb že objavljenih vsebin in odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin.

3. UDELEŽBA NA DOGODKIH

To poglavje se nanaša na dogodke, ki jih organizira SPOT JV SLO in na katerih se udeležencem poda določeno strokovno ali praktično znanje (delavnice, usposabljanja, izmenjava dobrih praks, odpiranje poslovnih priložnosti, animiranje in podobni dogodki) in kjer je udeležba brezplačna.

Posamezno delavnico ali usposabljanje se izvede pod pogojem, da se nanjo prijavi najmanj 10 udeležencev. V primeru, da se jih prijavi manj kot deset, se ne izvede in se o tem najmanj dan pred delavnico ali usposabljanjem obvesti prijavljene po elektronski pošti – na elektronski naslov, ki ga prijavljeni navedejo ob prijavi.

Zaradi učinkovite izvedbe dogodka se število udeležencev lahko omeji. V tem primeru veljajo naslednji kriteriji:

 • prednost pri udeležbi imajo ciljne skupine iz območja JV Slovenije,
 • omejitev na udeležbo enega predstavnika podjetja,
 • čas prijave.

Izbrane in neizbrane prijavitelje bomo o odločitvi obvestili takoj, ko nastopijo takšne okoliščine.

Dogodki potekajo v slovenskem jeziku. Zgolj izjemoma je del dogodkov ali gradiv lahko tudi v tujem jeziku.

Na dogodkih je obvezna registracija prisotnih udeležencev. Registracija pomeni izpolnitev liste prisotnosti in podpis udeleženca. V primeru spletnih izvedb to pomeni registracijo v spletno platformo in prijava s polnim imenom in priimkom ter elektronskim naslovom.

Na dogodkih se lahko določijo posebni protokoli, ki so jih udeleženci dolžni spoštovati. Protokoli so namenjeni zaščiti zdravja in življenja ljudi ter preprečevanju nastanka materialne škode. V kolikor udeleženci ne želijo sodelovati in kršijo pravila protokola, se jim lahko prepove nadaljnja udeležba na dogodku.

Pridružujemo si pravico do spremembe datuma ali lokacije izvedbe delavnice, o čemer bomo obvestili prijavitelje takoj ko nastopijo spremenjene okoliščine.

Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci dogodkov, vključno s povezavo do posnetka dogodka, so zaščitena avtorska dela. Brez pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje je, razen v primerih iz 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. Snemanje in dostop do posnetka online dogodka se dogovori pisno (s ponudbo). Brez posebnega dogovora se dogodki ne snemajo in se posnetki ne posredujejo v nadaljnjo uporabo. Zaradi načina poročanja, se na dogodku fotografira prostor in udeležence dogodka. Fotografije se uporabi za poročanje agenciji SPIRIT. V primeru online izvedbe se namesto fotografije naredi zajem zaslona. V kolikor bodo fotografije namenjene drugim aktivnostim razen poročanja, bomo o tem obvestili udeležence in pridobili pisno dovoljenje.

Prijavitelj na dogodek lahko odpove svojo prijavo najmanj 2 delovna dneva pred predvidenim datumom dogodka, tako, da o tem obvesti preko elektronske pošte na naslov: info@spotjvslo.si ali na elektronski naslov svetovalca organizatorja. Če prijavitelj svoje prijave ne odpove v tem roku in na opisan način in se dogodka ne udeleži, lahko izgubi možnost udeležbe na brezplačnih dogodkih v naslednjih 2 mesecih, razen če z dokazili izkaže nepredvidene razloge.

Obvestila prijaviteljem, povezave do online dogodkov in gradivo pošljemo na elektronski naslov, ki ga je prijavitelj podal ob prijavi. Za napačne podatke o posredovanih kontaktih in posledice tega odgovarja prijavitelj sam. Gradivo se lahko posreduje samo udeležencem dogodka.

V primeru, da gre za dogodek, ki poteka v več sklopih (npr. več dnevno usposabljanje), je obvezna udeležba na vseh sklopih. V primeru, da se udeleženec ne udeleži vseh sklopov, udeleženec oz. podjetje, ki ga predstavlja tak udeleženec, lahko izgubi možnost udeležbe na brezplačnih delavnicah v naslednjih 2 mesecih, razen če z dokazili izkaže nepredvidene razloge.

4. NAMEN UPORABE OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki storitev dovoljujejo obdelavo vpisanih osebnih podatkov SPIRIT Slovenija, javni agenciji, za namen vodenja izvedbe storitev SPOT Svetovanje (preverjanje opravljenih storitev, statistična obdelava opravljenih storitev, preverjanje zadovoljstva svetovancev z opravljeno storitvijo ipd.).

Uporabniki storitev dovoljujejo, da se osebni podatki uporabijo za namene statistične obdelave, podjetniškega informiranja in poročanja v okviru JR SPOT 2018 -2022 do zaključka spremljanja projekta. Podatki so posredovani izvajalski agenciji, SPIRIT Slovenija in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, s prej navedenim namenom posredovanja dokazil o izvedenih aktivnosti v okviru poročanja.

Upravljavec zgoraj navedenih osebnih podatkov je Javna agencija SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov po pošti na naslov SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na info@spiritslovenia.si, pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Če menite, da upravljavec krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: +386 1 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

5. AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine spletne strani je dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti izključno za nepridobitne namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja, ne predeluje in da se navede vire v obliki aktivne povezave. Za ostale namene je potrebno pridobiti predhodno soglasje avtorja vsebine.

Zadnje spremembe: 18.5.2021

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport  ter SPIRIT, Javna agencija.