Pogoji uporabe storitev SPOT JV Slovenija

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Na točki SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija - Podjetniško svetovanje in mentoriranje (v nadaljevanju SPOT JV SLO) izvajamo brezplačne storitve za mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike (v nadaljevanju: ciljna skupina) v regiji jugovzhodna Slovenija. Storitve so:

 • Informiranje: Informiramo ciljne skupine o aktivnostih na področju spodbujanja podjetniških aktivnosti, sodelujemo pri oblikovanju e-biltena Moj spletni priročnik ter pripravljamo strokovne članke o podjetniških temah.
 • Osnovno svetovanje: Svetujemo glede razvoja poslovne ideje, ustanavljanja in zagona ter rasti in razvoja podjetij. Svetovanje lahko poteka telefonsko, preko e-pošte, na SPOT točki, preko spletnih orodij ali mobilno in se lahko zaključi tudi z E-POSTOPKI za s.p. ali d.o.o..
 • Mentoriranje:
  • Izvajamo presoje poslovnih idej, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP podjetnika skozi poslovne in druge potrebne procese,
  • usmerjamo oz. pomagamo podjetnikom pri prototipiranju,
  • izvajamo identifikacijo visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter jih napotujemo v start-up konzorcij;
  • vključujemo podjetnike v ustrezne vsebine ABC usposabljanja.
 • Izvajanje dogodkov:
  • SPOT dogodki in usposabljanja: Organiziramo dogodke z namenom spodbujanja podjetniške kulture in povečevanja podjetniške dejavnosti - animiranje in promocija podjetniškega okolja v regiji, izmenjava dobrih praks za vsa podjetja in potencialne podjetnike, dogodke mreženja ter dogodek za pridobivanje znanj o poslovanju z državo (zakonodaja, pravilniki, pogoji, uredbe, računovodski standardi, okoljske zahteve, predstavitve javnih razpisov).
  • Usposabljanja in dogodki - inkubatorji:Organiziramo dogodke s tematikami o konkretnih izzivih podjetja in podjetniške ideje (na področju marketinga, trženja, prodaje, financ, proizvodnje) ter dogodek na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg.
 • Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte: Aktivnost izvajamo preko srečanja podpornega okolja v regiji, usposabljanj in informiranja svetovalcev ter drugih aktivnosti.

Ciljne skupine imajo v vsaki statistični regiji na voljo opisane storitve, ki so v celoti financirane na podlagi javnega razpisa Podporno okolje 2023. Gre za projekt, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju: agencija), zato so vsi prejemniki s strani države financiranih zgoraj navedenih storitev dolžni SPOT svetovalcu oz. podjetniškemu mentorju posredovati svoje podatke:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov (v kolikor prejemnik tega nima, posreduje telefonsko številko) in
 • druge podatke prejemnika storitev SPOT Svetovanje, na podlagi katerih bo agencija lahko preverila, da je bila storitev dejansko opravljena.

Kdor svojih podatkov ni pripravljen posredovati SPOT svetovalcu oz. podjetniškemu mentorju točke SPOT JV SLO in agenciji, ni upravičen do brezplačnih storitev, ki se po tem javnem razpisu financirajo.

Storitve, ki jih izvaja SPOT JV SLO, so prednostno namenjene ciljni skupini iz regije JV Slovenija (občine: Novo mesto, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog – Trebelno, Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Metlika, Semič). V kolikor je število udeležencev na dogodkih omejeno ali bi isto storitev lahko pridobili v svoji statistični regiji, lahko uporabo storitev SPOT JV SLO omejimo na ciljno skupino iz zgoraj opredeljenega območja.

Splošni pogoji se lahko kadarkoli in brez predhodne najave spremenijo, tako da novo različico objavimo na spletni strani SPOT JV SLO. Spremembo objavimo z datumom zadnje spremembe.

2. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Lastnik spletne strani in spletne domene »spotjvslo.si« (v nadaljevanju spletna stran) je SPOT JV SLO oziroma konzorcijski partnerji.

Uporabo celotne spletne strani in vse njene posamezne dele (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in uporabo spletnih aplikacij na spletni strani (spletno brskanje, uporaba obrazcev, uporaba dokumentov v spletnih aplikacijah in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe storitev točke SPOT JV SLO.

Vsebine na spletni strani so izdelane z namenom obveščanja in informiranja ciljne skupine SPOT JV SLO in drugih obiskovalcev spletne strani.

Na spletni strani objavljamo predvsem podjetniške informacije, informacije o dejavnostih in dogodkih, ki jih organizira SPOT JV SLO in o drugih priložnostih in razpisih, relevantnih za ciljno skupino. Na spletni strani objavljamo le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi s podjetniškimi vsebinami.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Za povezave, ki kažejo na spletne strani drugih virov, ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za točnost informacij in vsebin.

Pri objavi vsebin drugih virov si pridržujemo pravico, da teh vsebin ne objavimo na spletni strani in o njih ne obveščamo ciljne skupine, v kolikor po naši oceni niso relevantne za ciljno skupino. Na svoji spletni strani ali v elektronskih novicah tudi ne objavljamo propagandnih in drugih vabil na plačljive dogodke drugih organizatorjev, razen v primeru, ko ocenimo, da so informacije kljub temu pomembne za ciljno skupino.

SPOT JV SLO ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in pravilnosti objavljenih vsebin na spletni strani, sprememb že objavljenih vsebin in odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin

3. UDELEŽBA NA DOGODKIH

To poglavje se nanaša na dogodke, ki jih organizira točka SPOT JV SLO in na katerih se udeležencem poda določeno strokovno ali praktično znanje (SPOT dogodki in usposabljanja, usposabljanja in dogodki - inkubatorji) in kjer je udeležba brezplačna.

Posamezni SPOT dogodek ali usposabljanje se izvede pod pogojem, da se nanj prijavi najmanj 10 udeležencev. Posamezno usposabljanje oz. dogodek - inkubatorji se izvede pod pogojem, da se nanj prijavi najmanj 5 udeležencev. V primeru, da se jih prijavi manj, se dogodek ne izvede in se o tem najmanj dan pred dogodkom obvesti prijavljene po elektronski pošti – na elektronski naslov, ki ga prijavljeni navedejo ob prijavi.

Zaradi učinkovite izvedbe dogodka se število udeležencev lahko omeji. V tem primeru veljajo naslednji kriteriji:

 • prednost pri udeležbi imajo ciljne skupine iz območja JV Slovenije,
 • omejitev na udeležbo enega predstavnika podjetja,
 • čas prijave.

Izbrane in neizbrane prijavitelje bomo o odločitvi obvestili takoj, ko nastopijo takšne okoliščine.

Dogodki potekajo v slovenskem jeziku. Zgolj izjemoma je del dogodkov ali gradiv lahko tudi v tujem jeziku.

Na dogodkih je obvezna registracija prisotnih udeležencev. Registracija pomeni izpolnitev liste prisotnosti in podpis udeleženca. V primeru spletnih izvedb to pomeni registracijo v spletno platformo in prijava s polnim imenom in priimkom ter elektronskim naslovom.

Na dogodkih se lahko določijo posebni protokoli, ki so jih udeleženci dolžni spoštovati. Protokoli so namenjeni zaščiti zdravja in življenja ljudi ter preprečevanju nastanka materialne škode. V kolikor udeleženci ne želijo sodelovati in kršijo pravila protokola, se jim lahko prepove nadaljnja udeležba na dogodku.

Pridružujemo si pravico do spremembe datuma ali lokacije izvedbe dogodka, o čemer bomo obvestili prijavitelje takoj, ko nastopijo spremenjene okoliščine.

Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci dogodkov, vključno s povezavo do posnetka dogodka, so zaščitena avtorska dela. Brez pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v  kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje je, razen v primerih iz 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. Snemanje in dostop do posnetka on-line dogodka se dogovori pisno (s ponudbo). Brez posebnega dogovora se dogodki ne snemajo in se posnetki ne posredujejo v nadaljnjo uporabo.

Zaradi načina poročanja, se na dogodku fotografira prostor in udeležence dogodka. Fotografije se uporabi za poročanje agenciji SPIRIT. V primeru on-line izvedbe se namesto fotografije naredi zajem zaslona. V kolikor bodo fotografije namenjene drugim aktivnostim razen poročanja, bomo o tem obvestili udeležence in pridobili pisno dovoljenje.

Prijavitelj na dogodek lahko odpove svojo prijavo najmanj 2 delovna dneva pred predvidenim datumom dogodka, tako da o tem obvesti preko elektronske pošte na naslov: info@spotjvslo.si ali na elektronski naslov SPOT svetovalca/podjetniškega mentorja organizatorja. Če prijavitelj svoje prijave ne odpove v tem roku in na opisan način in se dogodka ne udeleži, lahko izgubi možnost udeležbe na brezplačnih dogodkih v naslednjih 2 mesecih, razen če z dokazili izkaže nepredvidene razloge.

Obvestila prijaviteljem, povezave do on-line dogodkov in gradivo pošljemo na elektronski naslov, ki ga je prijavitelj podal ob prijavi. Za napačne podatke o posredovanih kontaktih in posledice tega odgovarja prijavitelj sam. Gradivo se lahko posreduje samo udeležencem dogodka.

V primeru, da gre za dogodek, ki poteka v več sklopih (npr. večdnevno usposabljanje), je obvezna udeležba na vseh sklopih. V primeru, da se udeleženec ne udeleži vseh sklopov, udeleženec oz. podjetje, ki ga predstavlja tak udeleženec, lahko izgubi možnost udeležbe na brezplačnih delavnicah v naslednjih 2 mesecih, razen če z dokazili izkaže nepredvidene razloge.

4. NAMEN UPORABE OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki storitev dovoljujejo obdelavo vpisanih osebnih podatkov SPIRIT Slovenija, javni agenciji, za namen vodenja izvedbe storitev točke SPOT JV SLO (preverjanje opravljenih storitev, statistična obdelava opravljenih storitev, preverjanje zadovoljstva svetovancev z opravljeno storitvijo ipd.).

Uporabniki storitev dovoljujejo, da se osebni podatki uporabijo za namene statistične obdelave, podjetniškega informiranja in poročanja v okviru JR Podporno okolje 2023 do zaključka spremljanja  projekta. Podatki so posredovani izvajalski agenciji, SPIRIT Slovenija in Ministrstvu za gospodarstvo,turizem in šport, s prej navedenim namenom posredovanja dokazil o izvedenih aktivnosti v okviru poročanja.

Upravljavec zgoraj navedenih osebnih podatkov je Javna agencija SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov po pošti na naslov SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na info@spiritslovenia.si, pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Če menite, da upravljavec krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: +386 1 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

5. AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine spletne strani je dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti izključno za nepridobitne namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja, ne predeluje in da se navede vire v obliki aktivne povezave. Za ostale namene je potrebno pridobiti predhodno soglasje avtorja vsebine.

Zadnje spremembe: 1. 8. 2023

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.