Avtor prispevka: Danijela Vukojević Objavljeno: 13. junij 2023

Čezmejno opravljanje storitev

Novi Zakon o čezmejnem izvajanju (ZČmIS-1), Uradni list RS št. 40/2023, z dne 3.4.2023, določa pogoje za pravne in fizične osebe s sedežem v RS za začasno izvajanje storitev v drugi državi članici EU ter pogoje za pravne in fizične osebe s sedežem v državi članici EU za začasno izvajanje storitev v RS. Zakon je bil sprejet z namenom uskladitve nacionalne zakonodaje z evropsko. 

Zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu, določene določbe pa se začnejo uporabljati 1.1.2024. 


POGOJI ZA IZVAJANJE ČEZMEJIH STORITEV[1]:

Delodajalec lahko izvaja čezmejne storitve, če:

 • je najmanj 2 meseca vpisan v Poslovni register Slovenije,
 • ima odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in ni blokiran
 • ima delodajalec, ki zaposluje od pet do deset delavcev, zaposlenega najmanj enega delavca, kije na tej podlagi neprekinjeno vključen v obvezna socialna zavarovanja v RS že najmanj 6 mesecev oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje, ali če zaposluje več kot deset delavcev, zaposlene najmanj tri takšne delavce,
 • storitev se izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo, in
 • storitev se izvaja za lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve, akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo ali v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

Po novem zakonu pa še: ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca (podrobneje so določene v 3. odstavku 4. člena).


Samostojni podjetnik lahko izvaja čezmejne storitve, če:

 • je najmanj 2 meseca vpisan v Poslovni register Slovenije,
 • ima odprt transakcijski račun, ki je prijavljen v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in ni blokiran,
 • je samozaposlena oseba že najmanj 60 dni vključena v obvezna socialna zavarovanja v RS na podlagi samozaposlitve,
 • se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je samozaposlena oseba registrirana v Republiki Sloveniji, in
 • se storitev izvaja na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve

Po novem zakonu pa še: je samozaposlena oseba predlagala obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje FURS, višjih od 50 eurov. [2]


Prav tako pa je potrebno upoštevati še vse preostale pogoje, ki jih predpisuje sprejeti zakon:

 • Pred začetkom izvajanja, vendar najpozneje na dan začetka izvajanja storitve, bo moral delodajalec oziroma samozaposlena oseba vložiti vlogo za pridobitev potrdila A1. ZZZS pa je pristojni nosilec z izdajo, razveljavitev in odpravo potrdila A1[3] . Od 1.1.2024 bo na voljo nova vloga, ki se bo lahko oddajala le preko portala SPOT,
 • Vlagatelj bo moral po pridobitvi potrdila A1 obveščati ZZZS o vseh spremembah, zlasti če napotitev ni bila izvedena ali je bila zaključena pred načrtovanim datumom
 • Zakon na novo določa, da se v primeru pravice delavca do dela prostih dni, praznikov, krajšega dopusta ali krajše odsotnosti z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo ne štejejo za prekinitev čezmejnega izvajanja storitve oziroma za prekinitev napotitve delavca.
 • Po novem lahko napoteni delavci ali samozaposlene osebe, ki so državljani tretjih držav, čezmejno izvajajo storitve v državah članicah EU le na podlagi veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali dovoljenja za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, izdanega v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji oziroma imajo v Republiki Sloveniji pravico do prostega dostopa na trg dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev.
 • V primeru dvoma o nepravilnostih bodo nadzor nad delodajalci v okviru svojih pristojnosti izvajal Inšpektorat za delo, nad samozaposlenimi osebami Finančna uprava, pa tudi Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo in Policija v odvisnosti od vrste prekrška.


Zakon v III. Poglavju podrobneje določa tudi pogoje in obveznosti za čezmejno izvajanje storitev tujih delodajalcev in tujih samozaposlenih oseb v RS.[1] Zakonska določila se ne bodo uporabljala za izvajanje storitev pomorščakov v podjetjih trgovske mornarice, letalskih posadk in kabinskega osebja, javnih uslužbencev in pogodbenih delavcev.

[2] je samozaposlena oseba za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, predlagala obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje FURS, višjih od 50 eurov. Če obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja na podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge ali za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, za katero je obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja že nastala.

[3] Členi 6-13 ZČmIS-1

Vas zanima več o članku ˝Čezmejno opravljanje storitev˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.