SPODBUDE ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU - P4LM 2023

20
jul

SPODBUDE ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU - P4LM 2023

Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu - P4LM 2023

Namen financiranja:

- spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa)

- sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva

- poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva


Razpisana sredstva: 1,8 mio EUR na voljo za obdobje 2023-2024

Upravičenci / vlagatelji

 • Mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31.8.2023 s sedežem v RS
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:

  • Oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
  • Oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03- proizvodnja žimnic)


Upravičeni stroški

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
  /nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa/
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev
  /zgolj nakup nove programske opreme/
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.


Obdobje nastanka upravičenih stroškov

Za pridobitev sredstev:

 • v letu 2023: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15.11.2023
 • v letu 2024: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15.10.2024


Pogoji za kandidiranje

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv
  /delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna/
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • Zaprta finančna konstrukcija
 • Še razpoložljiv znesek »de minimis«


Posebni pogoji

 • Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga
 • Vlagatelj lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le v enem od obeh let
 • Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov


Predložitev zahtevka za izplačilo

 • najkasneje do 17.11.2023 za projekte sofinanciranje v letu 2023
 • najkasneje do 17.10.2024 za projekte sofinanciranje v letu 2024


Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 04.09.2023 do 14.00 ure
  • 06.11.2023 do 14.00 ure oziroma do porabe vseh sredstev

Vas zanima več o novici ˝SPODBUDE ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU - P4LM 2023˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.