Objavljeno: 17. marec 2020

Ukrepi za pomoč MSP v času koronavirusa

Izbruh koronavirusa je znotraj slovenskega gospodarstva že začel povzročati škodo. Sprva v turizmu, nato logistiki, sedaj pa praktično ni več izvzete dejavnosti. Predvideva se, da bo izbruh koronavirusa najbolj ošibil mala in srednja podjetja, na katerih sloni slovensko gospodarstvo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zato pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni, sprejelo je tudi že določene ukrepe za pomoč gospodarstvu. K obvladovanju situacije in zmanjševanju škodljivih posledic je pristopilo z dvostopenjskim sistemom:

  1. Opredelitvijo takojšnjih interventnih ukrepov, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju.
  2. Opredelitvijo strateških ukrepov, ki bodo pripomogli k vzpostavitvi ali oblikovanju pretrganih dobaviteljskih verig oziroma nadomestiti njihove manjkajoče člene, s čemer bi lahko tudi dolgoročno zmanjšali odvisnost od dobaviteljev izven EU.

Podrobnejše informacije o ukrepih:

Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače - država bo lahko na podlagi interventnega zakona pomagala v naslednjih primerih:

  • Ko delodajalec dela zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati hkrati najmanj 30% zaposlenim in jih bo nato napotil na začasno čakanje na delo. Delavci bodo v tem primeru upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo. Od tega bo breme za izplačilo nadomestila deloma padlo na delodajalca (60%), deloma pa na državo (40%),
  • Ko delavec dela ne bo mogel opravljati zaradi s strani ministra za zdravje izdane odločbe o karanteni, ne bo pa mogoče delo na domu. Tudi v tem primeru bo nadomestilo znašalo 80% osnove za nadomestilo plače, v celoti pa ga bo izplačala država,
  • Delodajalcem bo omogočeno uveljaviti povračilo nadomestila plače tudi za primere, ko je delavcu zaradi odrejene karantene onemogočeno opravljanje dela, delo na domu pa v tem primeru ni mogoče. Vlada z zakonom cilja na ohranitev vsaj 50% zaposlitev v podjetjih, ki se spoprijemajo z zmanjšanim obsegom poslovanja in omilitev negativnih učinkov karantene delavca na delodajalca.

Delodajalec bo pravico do delnega povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu RS za zaposlovanje. Skupaj z vlogo bo moral predložiti opis poslovnega položaja, izkazati pa bo moral tudi, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30% zaposlenim delavcem in da se je odločil o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo. Predložiti bo moral tudi pisno izjavo, s katero se bo zavezal k ohranitvi delovnih mest delavcev na začasnem čakanju na delo, najmanj 6 mesecev po začetku začasnega čakanja na delo. V primeru da gre za delodajalca, ki je davčni dolžnik, ki ne izplačuje plač in ne plačuje prispevkov, če gre za kršitelja delovnopravne zakonodaje ali je nad njim uveden postopek insolventnosti, do te ugodnosti ni upravičen.

Kreditne linije SID in SPS:

SID: MSP in velikim podjetjem bo ponudilo finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov. S temi sredstvi se bodo reševale predvsem likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje.

SPS: skupaj z MGRT oblikujeta ukrepe, ki naslavljajo mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 mio EUR. Denar je/bo na voljo za različne namene, od novih hitrih likvidnostnih kreditov SPS, namenjenim odpravi likvidnostnih krčev mikro, malih in srednje velikih podjetij zaradi koronavirusa in obstoječih garancij za zavarovanje bančnih kreditov, prioritetno namenjenih za nove investicije ter s prilagoditvijo tudi za financiranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa. Sredstva so že na voljo!

Pomoč na področju internacionalizacije (Obstoječe ukrepe, kot npr. Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini, vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in za udeležbe na mednarodnih forumih) se razširi na način, da se podjetjem zagotovi vsaj delno povračilo stroškov v zvezi s prestavljenim oz. odpovedanim sejmom oziroma dogodkom ter, da se podjetjem omogoči sofinanciranje udeležbe na digitalnem sejmu oz. dogodku, v kolikor seveda organizator zagotovi to možnost izvedbe.

Podjetja v težavah (Na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Ur.l. RS, št. 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) lahko ministrstvo izvaja postopke prestrukturiranja gospodarskih družb in zadrug v težavah. Zakon je mogoče uporabiti kot interventni ukrep, vendar le v omejenem obsegu - kadar težave, ki so tako izrazite, da predstavljajo stečajno ogroženost, nastopijo v gospodarski družbi ali zadrugi, ki izkazuje pomembno sistemsko vlogo za državo ali sektor.

Delo od doma in primeri karantene (Že obstoječe rešitve v okviru Zakona o delovnih razmerjih omogočajo delodajalcem določeno fleksibilnost pri opravljanju dela. Omogočeno je delovne procese organizirati kot delo na domu ali delavce začasno napotiti na drugo delo ali čakanje na delo v primeru obstoja poslovnih razlogov. S predlogom interventnega zakona so obstoječe rešitve še dopolnjene, s ciljem blaženja negativnih posledic korona virusa. Več pojasnil na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-odrejanje-drugega-dela-vizjemnih-okoliscinah/ MDDSZ je za morebitna vprašanja in pojasnila na razpolago na tel.št.: 01 369 77 08 ali 01 280 36 60, ter e-naslovu: gp.mddsz@gov.si

Predlog odloga plačila davčnih obveznosti zaradi zmanjšanja likvidnosti podjetij (Poslovni subjekti se lahko poslužijo obstoječih ugodnejših načinov poplačila davčnih obveznosti, skladno z veljavnim Zakonom o davčnem postopku, in sicer odloga plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov; s.p.- ji in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, le za davke, ki so povezani z opravljanjem njihove dejavnosti (npr. DDV, NUSZ za poslovne prostore). Poslovni subjekt mora vložiti vlogo pri tistem finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register ali pa preko portala eDavki. Vloga se lahko vloži kadarkoli od nastanka davčne obveznosti do njenega poplačila. Priporočeno je, da se vloga vloži čim prej, torej še pred potekom roka za plačilo davka. Več informacij na povezavi: https://www.fu.gov.si/

Ukrepi na področju turizma (Na MGRT in na Slovenski turistični organizaciji (STO) so se na trenutno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu nemudoma odzvali in pripravili nekatere ukrepe, s katerimi želijo pomagati turističnemu gospodarstvu. Več informacij na e-naslovu: pr@slovenia.info

Aktivacija pri sprejemanju ukrepov na ravni EU (Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek je v stalnem kontaktu s komisarjem Lenarčičem z namenom, da bi ukrepi, ki jih je že pripravila vlada RS in tistimi, ki bodo še oblikovani v prihodnjih dneh, čim bolj v sozvočju z ukrepi, ki nastajajo na ravni EU).

V Sloveniji je nad 100.000 samozaposlenih, od tega jih cca 70.000 dela v gospodarstvu in predstavljajo več kot 12% delovnega prebivalstva. V zadnjem obdobju je bila z njihove strani na MGRT posredovana peticija, naj se v teh spremenjenih razmerah ne pozabi nanje. S pozivi k zaščiti samozaposlenih je pravzaprav začela Obrtna Zbornica Slovenije.Prav ta skupina delavcev je namreč ekstitencialno ogrožena. MGRT rešitve zanje predvideva v dopolnitvi predlaganega zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Dopolnitve bodo šle v smeri morebitnega odloga socialnih prispevkov za samostojne podjetnike brez zaposlenih.

Predvidevamo, da se bodo ukrepi MGRT in ostalih podpornih institucij še spreminjali/dopolnjevali, zato vas vabim, da jih spremljate na naši FB ali Spletni strani. Ostanite zdravi!

Viri: MGRT; OZS, GZS, SPS

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija

Pripravila Marija Martinčič Bauman

Vas zanima več o članku ˝Ukrepi za pomoč MSP v času koronavirusa˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.