Avtor prispevka: dr. Marijeta Kobetič Objavljeno: 30. januar 2020

Programi spodbujanja zaposlovanja za delodajalce

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) vsako leto objavi nekaj razpisov, ki so namenjeni spodbujanju zaposlovanja. V letošnjem letu lahko najdete kar nekaj spodbud, ki lahko pripomorejo k boljši zaposlovalni strukturi vašega podjetja. Programi so financirani iz Evropskih socialnih skladov.

Veliko poudarek ZRSZ daje zaposlovanju mladih. »Zaposlimo mlade« je program, ki omogoča, da podjetje, ki je vsaj 12 mesecev vpisano v Poslovni register Slovenije in ima vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali pa gre za samozaposlitev, zaposli osebo, ki je mlajša od 30 let, je prijavljena v evidenci brezposelnih in je uspešno zaključila usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. Pridobite lahko subvencijo, ki za polni delovni čas 40 ur znaša 5.000€ ali sorazmerno manj, če gre za zaposlitev s krajšim delovnim časom.

V okviru programa »Spodbude za zaposlovanje oseb« iz programa »Učne delavnice« lahko pridobite do 4.000€ za zaposlitev s polnim 40 urnim delavnikom ali sorazmerno manj, če gre za zaposlitev s krajšim delavnikom. Delovno razmerje z osebo sklenete za najmanj 6 mesecev neprekinjeno. V kolikor se odločite, da zaposlitev ohranite ali podaljšate za nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, ste upravičeni do druge subvencije v enaki višini (4.000€). Delodajalci morajo izpolnjevati enake kriterije, kot smo jih navedli v prejšnjem odstavku, oseba, ki jo pa želite zaposliti pa mora biti vključena ali pa je zaključila praktično usposabljanje v programu »Učne delavnice«.

Subvencijo lahko pridobite tudi, če zaposlite osebo staro 58 let ali več in je vpisana v evidenco brezposelnih. Program se imenuje »Aktivni do upokojitve«. Tudi tukaj veljajo enaki pogoji za podjetje kot v prvem odstavku. V kolikor osebo zaposlite za polni delovni čas, lahko pridobite do 11.000€ subvencije oziroma sorazmerno manj, če gre za krajši delovni čas. Subvencija se izplača v dveh delih. Prvi del ob zaposlitvi in drugi del ob izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve. Delovno razmerje morate skleniti za nedoločeni čas, ZRSZ pa spremlja zaposlitev vsaj 24 mesecev. Ne morete zaposliti osebe, ki je v zadnjih 12 mesecih že bila zaposlena pri vas. Če se oseba predčasno ali starostno upokoji pred iztekom 24 mesecev, ste upravičeni do sorazmernega deleža subvencije.

Javna spodbuda »Zaposli me« omogoča pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelne osebe za zaposlitev v obdobju najmanj 12 neprekinjenih mesecev. Na razpis se lahko prijavite, če ste pravna ali fizična osebe, vpisana v Poslovni register Slovenije vsaj 12 mesecev, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni. Pridobite lahko od 5.000 do 7.000€ subvencije za zaposlitev za polni delovni čas ali sorazmerno manj za zaposlitev za krajši delovni čas. Višina subvencije je odvisna od kriterijev, ki jih brezposelni izpolnjuje. Če oseba ustreza 1 kriteriju iz cilje skupine, potem lahko pridobite 5.000€, če ustreza 2 kriterijem 6.000€ in če ustreza 3 kriterijem ali več pa 7.000€. Kriteriji za brezposelne osebe so naslednji:

  • Oseba starejša od 50 let.
  • Oseba, ki je dopolnila 30 let ali več in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih.
  • Oseba, ki je dopolnila 30 let ali več in ima končano največ osnovno šolo.
  • Oseba, ki je dopolnila 30 let ali več in se bo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno vrnila na trg dela.
  • Oseba, ki je dopolnila 30 let ali več in je prejemnik denarne socialne pomoči.
  • Oseba, ki je dopolnila 30 let ali več in od njenega zaključka program Javnih del še ni poteklo 12 mesecev.

V program se ne morejo vključiti tisti, ki so bili pri vas v zadnjih 12 mesecev zaposleni ali so se pri vas usposabljali na delovnem mestu preko programov aktivne politike zaposlovanja.

Poleg subvencij ZRSZ ponuja tudi povračilo prispevkov. V kolikor imate sedež podjetja na območjih z visoko brezposelnostjo: Pokolpje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje in se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo, lahko uveljavljate povračilo prispevkov za zaposlitev brezposelnih oseb. Uveljavljate lahko povračilo prispevkov za socialno varnost, če osebo zaposlite neprekinjeno za 12 mesecev ali če z brezposelno osebo zakonito sklenete več pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez vmesnih prekinitev in v skupnem trajanju enega leta. Zaposlitev mora biti nova in ne sme pomeniti nadomeščanja predhodno zaposlenih. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena do 31. 12. 2020.

Brezposelne osebe morajo soditi v eno izmed naslednjih skupin:

  • v preteklih šestih mesecih niso imele redno plačane zaposlitve ali
  • so stare od 15 do 24 let ali
  • niso dosegle stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še niso pridobile prve redne plačane zaposlitve ali
  • so starejše od 50 let ali
  • živijo same in imajo enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da same skrbijo za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
  • se bodo zaposlile v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki Sloveniji, ali
  • so pripadniki etničnih manjšin ali
  • se štejejo kot invalidi v kvotnem sistemu invalidov.

Oseba lahko prihaja iz drugih območjih, le zaposlitev mora opravljati na območju visoke brezposelnosti.

Povračilo prispevkov uveljavljate za nazaj v enkratnem znesku po enem letu zaposlitve brezposelne osebe ali vsako leto – po izteku vsakega leta zaposlitve invalida v kvotnem sistemu, vendar najdlje do 31. 12. 2020.

Upravičeni ste tudi do delnega vračila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če prvič za obdobje 2 let za nedoločen čas zaposlite mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti. Za prvo leto znaša vračilo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 50% prispevkov, za drugo leto pa 30% prispevkov. Prispevke uveljavljate za nazaj, najpozneje v 3 mesecih po izteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Niste pa upravičeni do povračila prispevkov za iste zaposlene za katere ste že uveljavljali povračilo prispevkov na podlagi drugih predpisov.

Podjetniki lahko uveljavljate tudi olajšavo v obliki znižanja davčne osnove za zaposlitev brezposelnih, če zaposlite mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki so najmanj pol leta prijavljeni med brezposelnimi. Uveljavljate lahko znižanje davčne osnove v višini 45% izplačane plače zaposlene osebe. Olajšavo Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih glede izplačane plače tej osebi v posameznem letu. Oseba, ki jo zaposlite, v zadnjih 24 mesecih ne sme biti že zaposlena pri vas ali vaši povezani osebi. S tem pa morate povečati skupno število zaposlenih, kar pomeni, da mora biti število vaših zaposlenih ob koncu davčnega obdobja višje kot v prejšnjem davčnem obdobju.

Pri kandidiranju na razpise velja razpisne pogoje natančno prebrati in se jih ob prijavi držati. Več si lahko preberete na spletni strani ZRSZ pod zavihkom »Delodajalci«, lahko pa tudi obiščete njihovo pisarno za delodajalce na dvanajstih območnih službah po Sloveniji. Pridobili boste natančnejše informacije o aktualnih spodbudah, svetovali pa vam bodo tudi o najboljših spodbudah za vaše podjetje.

Pripravila dr. Marijeta Kobetič SPOT Svetovanje JV Slovenija

Vas zanima več o članku ˝Programi spodbujanja zaposlovanja za delodajalce˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.