Avtor prispevka: Vesna Fabina Objavljeno: 20. oktober 2023

Poslovanje gospodarskih družb in s.p.-jev v Beli krajini v letu 2022

Obrazložitev načina zbiranja in zajemanja podatkov

Podlaga za prikazane podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Beli krajini so podatki pridobljeni od AJPES-a na našo zahtevo.

Pridobljeni podatki temeljijo na podatkih iz letnih poročil za leto 2022, ki so jih gospodarske družbe in samostojni podjetniki v skladu z ZGD-1 za namen državne statistike predložili AJPES-u do 31. 3. 2023. Zajemajo poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb (razen tistih, ki so v likvidacijskem ali stečajnem postopku) in samostojnih podjetnikov s sedežem na območju občin v Beli krajini (Črnomelj, Metlika, Semič) v letu 2022. Samostojni podjetniki, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti zakona, ki ureja dohodnino, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ne predlagajo letnih poročil AJPES, zato njihovi podatki niso vključeni v ta prikaz poslovanja.

Podatki torej ne zajemajo nekaterih večjih zaposlovalcev v Beli krajini, ki nimajo sedeža v teh občinah, kot so Družba Akrapovič – PE Črnomelj; Polycom, d.o.o. - podružnica Črnomelj; Livar, d.d. -PC Črnomelj, ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d.o.o. - PE kondenzatorji, Tomplast, d.o.o. – PE Semič, TPV, d.o.o. – PE Suhor, IMP PUMPS - PE Metlika itd..) in ne podatkov KZ Metlika z.o.o., zadruge, ki po velikosti spada v velike gospodarske subjekte.

Podatki računovodskih izkazov slonijo na nerevidiranih poročilih, kar pomeni, da se še lahko deloma spremenijo.

Število gospodarskih subjektov v Beli krajini in njihove dejavnosti

V Beli krajini je v letu 2022 po podatkih AJPES-a delovalo 1.078 gospodarskih subjektov, kar je enako kot v letu 2021. Spremenila se je zgolj struktura. 473 je bilo gospodarskih družb (5 več) in 605 samostojnih podjetnikov (5 manj).

Največ gospodarskih subjektov je delovalo v občini Črnomelj, skupaj 606, od tega 268 gospodarskih družb in 338 samostojnih podjetnikov. V občini Metlika je poslovalo 342 gospodarskih subjektov, 145 gospodarskih družb in 197 samostojnih podjetnikov. V občini Semič pa 130 gospodarskih subjektov, 60 gospodarskih družb in 70 samostojnih podjetnikov.

Število gospodarskih družb se v Beli krajini povečuje. Od leta 2010 se je povečalo za 58. Razdelitev po velikosti gospodarskih družb kaže tudi na notranjo rast družb. Delovali sta 2 veliki gospodarski družbi (v letu 2021 zgolj 1), 9 srednjih (enako kot predhodno leto), 90 majhnih (6 več kot predhodno leto), 372 mikro družb (2 manj kot predhodno leto).

Iz spodnjega grafa, ki prikazuje število gospodarskih družb po velikosti v Beli krajini od leta 2010 je razvidno, da je poleg povečevanja števila gospodarskih družb značilna notranja rast družb, predvsem od leta 2016 dalje. Povečevalo se je predvsem število majhnih (in srednjih) družb. Število velikih družb pa se je zmanjševalo.

Letna poročila za leta 2010-2022

Vir: Podatki AJPES. Letna poročila za leta 2010-2022.

Največ gospodarskih družb je poslovalo na področju C Predelovalne dejavnosti, samo v občini Črnomelj jih je bilo 65. Pomembnejše dejavnosti gospodarskih družb so bile še G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, F Gradbeništvo in M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.  

Število samostojnih podjetnikov je v upadanju. V letu 2022 je delovalo že 160 samostojnih podjetnikov manj kot leta 2010, kar je razvidno iz spodnjega grafa.

Letna poročila 2010-2022

Vir: Podatki AJPES. Letna poročila za leta 2010-2022.

Največ samostojnih podjetnikov je delovalo v dejavnostih F Gradbeništvo ter C Predelovalna dejavnost, pomembne dejavnosti pa so še G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, I Gostinstvo in M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

Zaposlovanje v gospodarskih družbah in brezposelnost

Gospodarski subjekti so v letu 2022 zaposlovali 4.684 oseb[1], kar predstavlja 1 % več glede na predhodno leto. Gospodarske družbe so zaposlovale 4.022 oseb, 3 več kot predhodno leto. Največ, 1.893 oseb ali 40,4 %, je bilo zaposlenih v majhnih družbah. Samostojni podjetniki so zaposlovali 662 oseb, 23 več kot predhodno leto ali 14,1 % vseh zaposlenih pri gospodarskih subjektih.

Decembra 2022 je znašala stopnja brezposelnih v Beli krajini 8,1 %. Največja je bila v občini Črnomelj – 8,6 %, v občini Metlika 7,7 % in v občini Semič 7 %. Na ZRSZ je bilo prijavljenih 1.023 oseb, 578 v občini Črnomelj, 319 v občini Metlika in 126 v občini Semič.

Čisti prihodki od prodaje

Gospodarski subjekti Bele krajine so v letu 2022 ustvarili 623.918,95 EUR prihodkov od prodaje. Od tega gospodarske družbe 535,9 mio EUR (15 % več kot predhodno leto) in samostojni podjetniki 88 mio EUR (23 % več kot predhodno leto).

Majhne družbe so ustvarile največ prihodkov od prodaje 212,6 mio EUR ali kar 34 % prihodkov od prodaje vseh gospodarskih subjektov. Srednje družbe so dosegle 156,2 mio EUR ali 25 % prihodkov od prodaje vseh poslovnih subjektov. Prihodki od prodaje samostojnih podjetnikov predstavljajo 14,1 % od celote.

Prihodki od prodaje na tujih trgih so znašali 266,8 mio EUR. Gospodarske družbe so na tujih trgih ustvarile 257 mio EUR (48 % prodaje), samostojni podjetniki pa 9,85 mio EUR prihodkov (11,2 % prodaje). V povprečju so gospodarski subjekti dosegli na tujih trgih 42,8 % prihodkov od prodaje. Pri velikih družbah je ta odstotek dosegel 79,4 %, pri srednjih pa 58,7 %.

Čisti dobiček, čista izguba in neto poslovni izid gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov

Čisti neto poslovni izid gospodarskih subjektov v Beli krajini je znašal 39,67 mio EUR. Od tega so gospodarske družbe ustvarile 37,82 mi EUR in samostojni podjetniki 1,85 mio EUR.

Z dobičkom je poslovalo 356 gospodarskih družb in 523 samostojnih podjetnikov, z izgubo pa 109 gospodarskih družba in 82 samostojnih podjetnikov

V občini Črnomelj je, od vseh 268 gospodarskih družb, z dobičkom poslovalo 200 družb, kar predstavlja 74,6 % vseh družb. Te družbe so ustvarile slabih 22,17 mio EUR čistega dobička, kar je 39 % več kot predhodno leto. Z izgubo je poslovalo 63 gospodarskih družb, 5 več od predhodnega leta, kar predstavlja 23,5 % gospodarskih družb. Znesek čiste izgube teh družb je znašal 0, 679 mio EUR kar je 1 % manj kot predhodno leto. Neto čisti rezultat gospodarskih družb v občini Črnomelj je bil v letu 2022 pozitiven in je znašal slabih 21,5 mio EUR ali dobrih 6,1 mio EUR več kot predhodno leto.

Pozitiven poslovni izid (podjetnikov dohodek) je v letu 2022, podobno kot predhodno leto, imelo 287 ali 85 % samostojnih podjetnikov. Ustvarili s0 dobrih 3,76 mio EUR podjetnikovega dohodka, 284.000 EUR ali 8 % več kot predhodno leto. Z negativnim poslovnim rezultatom je poslovalo 51 (15 %) samostojnih podjetnikov. Ustvarili so 471 tisoč EUR negativnega podjetnikovega dohodka, kar je 102 tisoč EUR ali 28 % več kot predhodno leto. Čisti neto poslovni rezultat je znašal slabih 3,3 mio EUR.

V občini Metlika je skupni neto čisti rezultat poslovanja pri poslovnih subjektih v letu 2022 dosegel slabih 8,5 mio EUR. Pri gospodarskih družbah je bil pozitiven in je znašal slabih 10,6 mio EUR, kar je 2,2 mio EUR več kot v letu 2021. Neto čisti poslovni rezultat samostojnih podjetnikov v občini Metlika je bil negativen.

Od 145 gospodarskih družb v občini Metlika jih je (po nerevidiranih podatkih) v letu 2022 poslovalo z dobičkom 108, kar predstavlja 74,5 % družb. Skupaj so ustvarile dobrih 11,6 mio EUR čistega dobička. 35 gospodarskih družb (24,1 %) je poslovalo z izgubo. Ustvarile so 1,03 mio EUR čiste izgube, kar je za 750 tisoč EUR oziroma 269 % več kot predhodno leto.

V letu 2022 je 173 samostojnih podjetnikov oziroma 87,8 % izkazovalo pozitiven rezultat poslovanja. Skupaj so ustvarili 2.288.000 EUR podjetnikovega dohodka. 24 samostojnih podjetnikov (12 % podjetnikov) je izkazovalo negativen poslovni izid. Skupni negativni izid v letu 2022 je dosegel 4.417 EUR. Čisti poslovni rezultat samostojnih podjetnikov v občini Metlika je bil negativen in je znašal 2,129 mio EUR.

Neto čisti rezultat v občini Semič je v letu 2022 znašal dobrih 6,4 mio EUR, gospodarske družbe so ustvarile 5,74 mio EUR dobička, samostojni podjetniki 686.000 EUR čistega podjetnikovega dohodka.

Po nerevidiranih podatkih AJPES-a je od 60 gospodarskih družb v občini Semič v letu 2022 poslovalo z dobičkom 48 (80 %) gospodarskih družb. Skupaj so ustvarile dobrih 6,363 mio EUR čistega dobička. 11 gospodarskih družb (18,3 %) je poslovalo z izgubo. Ustvarile so 621.000 EUR čiste izgube.

V letu 2022 je 63 samostojnih podjetnikov (90 %), izkazovalo pozitiven rezultat poslovanja. Skupaj so ustvarili 755.000 EUR podjetnikovega dohodka. 7 samostojnih podjetnikov (10 %) je izkazovalo negativen poslovni izid. Skupni negativni izid v letu 2022 je dosegel 69.000 EUR.

Povprečne plače

Povprečna plača v gospodarskih družbah Bele krajine je bila v letu 2022 1.684 EUR in je zaostajala za 514 EUR oziroma je dosegala zgolj 76,6 % povprečne plače v regiji JV Slovenija. Za slovenskim povprečjem je zaostajala za 350 EUR ali za 17,2 %.

Povprečna plača pri samostojnih podjetnikih je znašala 1.342 EUR, kar je 3 EUR več kot v regiji JV Slovenija in 5 EUR več kot je povprečje v Sloveniji.

V občini Črnomelj se je povprečna plača v gospodarskih družbah povečala za 12 % in je znašala 1.721 EUR. Dosegla je zgolj 78 % povprečne plače v gospodarskih družbah v regiji, oziroma je za 477 EUR manjša od povprečja v regiji. Pri samostojnih podjetnikih se je povprečna bruto plača povečala za 8,8 % in je znašala 1.361 EUR.

Povprečna bruto plača v gospodarskih družb v občini Metlika v letu 2022 znašala 1.603 EUR. Za povprečno plačo v regiji JV Slovenija je zaostajala za 595 EUR, ali slabih 27 %. Za povprečno slovensko plačo je zaostajala za 431 EUR oziroma je dosegala 78,8 % (0,5 odstotne točke manj kot predhodno leto ) slovenske povprečne plače. Zaostanek v povprečni plači se je tako nekoliko povečal.

Po podatkih AJPES-a se je povprečna bruto plača v gospodarskih družbah v občini Semič v letu 2022 dvignila za 98 EUR oziroma 6,4 % in znašala 1.750 EUR, največ v belokranjskih občinah. Za povprečno plačo v regiji JV Slovenija je zaostajala za 448 EUR oziroma je dosegala 79,6 % povprečne plače v regiji JV Slovenija. Zaostanek se je povečal za 0,4 odstotne točke. Za povprečno slovensko plačo je zaostajala za 284 EUR ali 35 EUR več kot predhodno leto in dosegla 86 % le-te, kar je za 0,77 odstotne točke večji zaostanek.


Neto dodana vrednost na zaposlenega

Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila pri gospodarskih subjektih Bele krajine v povprečju 32.600 EUR. Pri gospodarskih družbah je znašala 44.800 EUR, pri samostojnih podjetnikih 17 tisoč EUR.

Pri gospodarskih družbah občine Črnomelj se je povečala  za 18 % in je znašala slabih 48.397 EUR, pri samostojnih podjetnikih pa za 8 % in je znašala slabih 19.399 EUR. Zaostanek NDV na zaposlenega se je zmanjšal v primerjavi z regijo JV Slovenija za 4,68 odstotne točke, v primerjavi s slovenskim povprečjem za 10 odstotnih točk.

V gospodarskih družbah v občini Metlika se je povečala za 2,2 % in je znašala 38.986 EUR. Zaostanek za povprečjem regije in države se je povečal, za regijo zaostaja za 42,6 % ali 4,7 odstotne točke več od predhodnega leta, za slovenskim povprečjem zaostaja za 30 % ali 1,9 odstotne točke več kot predhodno leto. Pri samostojnih podjetnikih je znašala zgolj 11.917 EUR, kar je za skoraj 40 % manj kot predhodno leto.

Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila v gospodarskih subjektih občine Semič v povprečju 37.800 EUR. V gospodarskih družbah se je zvišala na 46.420 EUR, 6.100 EUR več kot leta 2021. Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega za JV regijo in za slovenskim povprečjem se je v primerjavi s preteklim letom nekoliko zmanjšal. Neto dodana vrednost na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih je bila 20.714 EUR.


Vir:

  • podatki AJPES,
  • SURS,
  • ZRSZ

[1] Število predstavlja povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju.

Vas zanima več o članku ˝Poslovanje gospodarskih družb in s.p.-jev v Beli krajini v letu 2022˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.