Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 19. januar 2021

Po PKP7 pomoč podjetjem za izvedbo hitrih testov

V Uradnem listu RS, št. 203/2020 je bil objavljen že sedmi paket protikorona zakonodaje, Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki je pričel veljati od 31. 12. 2020 dalje.

V skladu s 106. členom tega zakona so pravne ali fizične osebe, ki so organizirane kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov. Višina pomoči je 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge. Kot zaposleni se štejejo delavci, zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi in osebe, vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. in 16. člena ZPIZ-2.

Pomoči za izvedbo hitrih testov ne more dobiti podjetje, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davčno upravo in ki jih pobira davčni organ. Podjetje ne sme imeti na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti ali druge denarne davčne obveznosti, večje od 5.000 eurov.

Podjetje je odgovorno za namensko porabo sredstev, se pravi sredstva mora porabiti za izvedbo hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo testiranje zaposlenih.

Hitre teste lahko izvedejo le zdravstveni delavci oziroma druge osebe, ki delajo pri izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.

Po 107. členu Zakona  podjetje najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona (do 30.1.2021) predloži izjavo – obrazec NF-HitriTesti v e-Davke. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku.

Če podjetje naknadno ugotovi, da ni izpolnjevalo pogojev za pridobitev pomoči za izvedbo hitrih testov ali pa sredstev ni namensko porabilo, o tem obvesti Finančno upravo in vrne znesek prejete pomoči, v 30 dneh od vročitve odločbe. 

Nadzor nad porabo sredstev oz. pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov izvaja FURS, v skladu z Zakonom o davčnem postopku.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dalo pojasnilo, da se lahko ukrep testiranja na prisotnost novega koronavirusa pri delodajalcih uvrsti med ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Potrebo po testiranju in ustrezen način izvedbe tako delodajalec določi v sodelovanju z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri delu.


Pripravila: 

Breda Koncilja,

SPOT Svetovanje JV Slovenija,

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

Vas zanima več o članku ˝Po PKP7 pomoč podjetjem za izvedbo hitrih testov˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.