Avtor prispevka: dr. Marijeta Kobetič Objavljeno: 29. oktober 2020

Oddajanje nepremičnih v turistične namene na Hrvaškem

Rezidenti Republike Slovenije lahko na Hrvaškem oddajajo nepremičnino v turistični najem. Kakšne finančne obveznosti imajo do davčnih institucij v Sloveniji navajamo v nadaljevanju.

Če želi posameznik oddajati nepremičnino kot fizična oseba in nima registrirane dejavnosti, mora najprej ustrezati določenim pogojem: biti mora lastnik ali najemnik nepremičnine, opravljati dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu (150 dni), nuditi gostom do 15 ležišč in se vpisan v Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju: PRS). Če ustreza tem pogojem dejavnost sobodajalstvo registrira na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), in sicer tako, da izpolni obrazec Prijava za vpis podatkov o sobodajalcu (PRS-1 sd) in ga odnese na AJPES osebno ali pošlje po pošti.

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) na podlagi podatkov iz PRS vpiše sobodajalca kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost.

V 8 dneh po registraciji na AJPES je potrebo oddati M12 obrazec za prijavo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in obvestiti FURS o načinu vodenja poslovnih knjig in obračunu davčnih obveznosti. Na tej podlagi plačuje pavšalne prispevke za socialna zavarovanja (v preračunani višini za 5 mesecev) in akontacijo dohodka iz dejavnosti. Zavezanec mora sam ugotoviti višino prihodkov in odhodkov, ki jih bo v posameznem davčnem letu dosegel v zvezi z opravljanjem dejavnosti v tujini, na tej podlagi pa nato davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, torej dobiček (razliko med prihodki in odhodki). Razen, če se bo odločil za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov, potem odhodkov ne ugotavlja.

Sobodajalec je zavezan za vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov in je zavezan za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) v sistem eTurizem. Za uporaba tega portala potrebuje digitalno potrdilo.

FURS je potrebno oddati tudi obrazec DR-03. Ker je tak zavezanec po vpisu dejavnosti v davčni register v Sloveniji obravnavan kot fizična oseba, mora praviloma najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto FURS-u predložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Med davčno priznane odhodke ne sodi na Hrvaškem plačani DDV. Se pa pri obdavčitvi v Sloveniji upošteva davek, plačan na Hrvaškem. Kar pomeni, da če ga je tam plačal več, kot bi znašal v Sloveniji, potem poračuna v Sloveniji ne bo dobil.

V kolikor ima posameznik registrirano dejavnost je treba upoštevati, da lahko nepremičnina na Hrvaškem za podjetje pomeni tako imenovano stalno poslovno enoto in da bi bilo treba na Hrvaškem registrirati podružnico. Če znašajo prihodki hrvaške pravne osebe iz naslova oddajanja več kot 300 tisoč kun (okoli 40.438 evrov), je zavezanec za DDV (stopnja je 13-odstotna), obdavčen pa tudi z davkom na dohodke pravnih oseb. Tega so na Hrvaškem znižali, in sicer znaša osnovna stopnja 18 odstotkov (prej 20), za manjša podjetja z letnim prihodkom do tri milijone kun (do 400 tisoč evrov) pa je stopnja celo 12-odstotna.


VIRI:

https://www.finance.si/

Vas zanima več o članku ˝Oddajanje nepremičnih v turistične namene na Hrvaškem˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.