Avtor prispevka: Peter Ambrožič Objavljeno: 03. maj 2019

Kje se v računovodskih izkazih skriva izguba, kako ugotoviti razpoložljiv denarni tok podjetja

Računovodski izkazi, ki nas z vidika zunanje presoje zanimata sta predvsem izkaz uspeha in bilanca stanj

Če je v izkazih skrita izguba, lahko to v najslabšem primeru pomeni tudi stečaj in posledično veliko število neporavnanih upnikov, ki so bilanci verjeli.

Lastnik podjetja bo banki in upnikom pokazal čim boljšo sliko poslovanja , od tod slabosti, skrite izgube, nevarnosti,nerealen - podcenjen način vrednotenja in odpisov (amortizacije) sredstev, dolgov, prihodkov in odhodkov. 

Modro je brati tudi računovodska pojasnila in seveda upati, da so kvalitetna in verodostojna. 

Pri oceni izkazov podjetja je najbolj pomembno realno vrednotenje postavk. Koliko je posamična premoženjska postavka vredna na trgu? V kolikor je možen izkupiček večji od prikazane knjigovodske vrednosti ima podjetje skrite rezerve, kar niti ni nujno slabo, v primeru, če pa je vrednost manjša, pa to pomeni skrite izgube. Če so najdene skrite izgube je treba biti zelo pozoren! 

V bilanci stanja se izguba lahko skriva v neizterljivih terjatvah, skritih v postavki terjatve do kupcev. Realno stanje mora biti oblikovano s popravkom terjatev, ki pa seveda predstavlja odhodek in znižuje dobiček. 

Isto velja za neporabljene oziroma nekurantne zaloge materiala ali gotovih izdelkov oziroma polizdelkov. Če je v izkazu uspeha izkazan prenizek strošek materiala oz. storitev je vrednost zaloge materiala izkazana previsoko. Posledica je skrita izguba in tveganje je večje. 

Za take zaloge bi bilo potrebno oblikovati odpis v odhodke, kar seveda zmanjšuje dobiček. 

Nerealno stanje podjetja se lahko skriva tudi tudi v prenizki amortizaciji osnovnih sredstev, kar spet vodi v prenizke odhodke in previsoko izkazan dobiček. 

Skrito izgubo predstavljajo tudi aktivne časovne razmejitve – netržna izguba.

Dobro je preučiti tudi EBITDA, ki je v bistvu razpoložljiv denarni tok. Tako ta kazalec gledajo financerji. Izhaja iz EBIT, ki je kratica za »Earnings Before Interest and Taxes«, kar pomeni izračunani dobiček pred obrestmi in davki oziroma gre za dobiček iz poslovanja. Z odštetimi obresti in davki pri izračunavanju dobička, se osredotočamo zgolj na sposobnost podjetja ustvarjati dobiček pri svoji osnovni dejavnosti. 

EBITDA pa je postavka v izkazu poslovnega izida, ki se izračuna tako, da se od prihodkov odštejejo odhodki, ki so zmanjšani za obresti, davke in še dodatno za odpise in amortizacijo, oziroma poenostavljeno : dobiček iz poslovanja + amortizacija

Kaže sposobnost podjetja za pokrivanje odpisov vrednosti in druge odhodke, ki niso povezani s poslovnimi odhodki. 

Pripravil Peter Ambrožič, svetovalec SPOT Svetovanje JV Slovenija

Vas zanima več o članku ˝Kje se v računovodskih izkazih skriva izguba, kako ugotoviti razpoložljiv denarni tok podjetja˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt "SPOT Svetovanje JV Slovenija" je financiran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.