2. JR - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu (B1)

04
jan

2. JR - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu (B1)

Namen razpisa je spodbujanje razvoja v gospodarstvu, kot so:

– pozitivni učinek na konkurenčnost,

– spodbujanje zaposlitvenih možnosti,

– varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,

– spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

 

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani:

1. v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah kot:

a) pravna oseba,

– družba z neomejeno odgovornostjo,

– komanditna družba,

– družba z omejeno odgovornostjo,

– delniška družba,

– komanditna delniška družba,

– evropska delniška družba.

b) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

 

2. v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), kot:

– zadruga.

 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 1. 1. 2018.

 

Kreditni pogoji

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 85,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR. Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,61 % do 3,64 % letno, ki je odvisen od Skladove ocene in od pogojev dopustnega financiranja  vlagatelja oziroma projekta po pravilu de minimis. V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.  Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.


Skupna doba vračanja posojila je do 120 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev, z upoštevanjem pogojev sheme de minimis.  Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.  Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

 

Upravičeni stroški:

  • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
  • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
  • Nova oprema in delovni stroji
  • Rabljena oprema in delovni stroji, ki niso starejši od 1. 1. 2018
  • Neopredmetena sredstva
  • Stroški materiala in blaga (do največ 20 % upravičene vrednosti projekta).
  • Stroški plač in povračil v zvezi z delom (do največ 20 % upravičene vrednosti projekta).

 

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku. 

Vas zanima več o novici ˝2. JR - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu (B1)˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.