Avtor prispevka: Danijela Vukojević Objavljeno: 28. julij 2023

Poslovni prostor po Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)

Zakon o davčnem potrjevanju računov sicer ureja obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov za davčne namene pri gotovinskem poslovanju, zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov, izvajanje postopka potrjevanja računov, vsebino računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, rok za izdajo računov in s tem povezane vsebine. Definira pa tudi poslovne prostore.

SEDEŽ/ POSLOVNI NASLOV /POSLOVNI PROSTOR

Po Zakonu o gospodarskih družbah je sedež družbe kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe. Poslovni naslov se nahaja v kraju sedeža in vsebuje podatek o kraju z ulico in hišno številko.

Npr. družba XYZ d.o.o. ima sedež v Kočevju. Poslovni naslov pa je Trata XIV/6a, 1330 Kočevje

Medtem ko ima družba en sedež in en poslovni naslov in samostojni podjetnik en poslovni naslov, imata lahko po ZDavPR več poslovnih prostorov.

Po ZDavPR je poslovni prostor vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem zavezanec stalno, občasno ali začasno izdaja račune za dobave blaga ali storitev pri gotovinskem poslovanju. Kot poslovni prostor zavezanca se lahko šteje del ali več ločenih delov nepremičnega prostora, v katerih se opravlja različna dejavnost. Premičen prostor je vsak premičen objekt ali elektronska naprava za izdajo računov. Elektronska naprava za izdajo računov se kot poslovni prostor zavezanca šteje v primerih, ko se račun ne izda v okviru premičnega objekta. Kot poslovni prostor zavezanca se šteje tudi vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem se izdajajo računi z uporabo vezane knjige računov.

NEPREMIČNI POSLOVNI PROSTORI 

Če so vsi prostori v katerih zavezanec izdaja račune na istem naslovu, lahko zavezanec registrira le en poslovni prostor. Dovoljeno je, da zavezanec na istem naslovu registrira več poslovnih prostorov, v katerih izdaja račune (npr. posamezne pisarne).

V primeru spletne prodaje je treba ugotoviti ali zavezanec izdaja račune v papirnati obliki ali v elektronski obliki. V primeru izdaje papirnatega računa se kot poslovni prostor označi prostor v katerem se račun natisne oziroma posreduje kupcu. Če zavezanec izdaja elektronske račune, se kot poslovni prostor registrira prostor kjer se elektronski račun izdela in od koder se posreduje kupcu. V takšnih primerih se kot poslovni prostor registrira prostor, kjer se nahaja strežnik/programska oprema, ki generira elektronske račune.

PREMIČNI POSLOVNI PROSTOR

Za izdajanje računov iz premičnih poslovnih prostorov so predvidene naslednje vrste prostorov:

A – premičen objekt (npr. prevozno sredstvo, premična stojnica)

B – objekt na stalni lokaciji (npr. stojnica na tržnici, kiosk)

C - posamezna elektronska naprava za izdajo računov ali vezana knjiga računov v primerih, ko zavezanec ne uporablja drugega poslovnega prostora

V primeru, če je premični poslovni prostor prevozno sredstvo, imajo lahko vsi avtomobili isto oznako poslovnega prostora, lahko pa se zavezanec odloči, da bo za vsako vozilo dodelil svojo oznako poslovnega prostora.

ZAVEZANCI ZA IZVAJANJE POSTOPKA POTRJEVANJA RAČUNOV

Zavezanec mora za obvezno uporabo ZDavPR izpolnjevati tri kumulativne pogoje in sicer:[1]

 • mora voditi poslovne knjige in evidence (1. in 2. odstavek 31. člena Zakona o davčnem postopku),
 • mora izdati račun za dobavo blaga ali storitev in
 • dobavljeno blago ali storitev sta plačana z gotovino (kot določa četrta točka 2. člena ZDavPR).

OBVEZNOSTI IZ NASLOVA POSLOVNIH PROSTOROV PO ZDavPR

Preden zavezanec začne davčno potrjevati račune mora sprejeti interni akt. V internem aktu vsak zavezanec popiše svoje poslovne prostore, tem poslovnim prostorom dodeli oznake ter določi način oziroma pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov.

Zavezanec interni akt predloži v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa.

Zavezanec mora pred začetkom izdaje računov sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdaja račune, davčnemu organu.

Podatki o poslovnih prostorih zavezanca za namene izvajanja postopka potrjevanja računov morajo vsebovati npr. podatke:

 • oznako poslovnega prostora;
 • identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kakor je določena v registru nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe), ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru;
 • naslov poslovnega prostora, ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru;
 • vrsto poslovnega prostora, ko zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem prostoru;(A – za premičen objekt (npr. prevozno sredstvo, premična stojnica), B - objekt na stalni lokaciji (npr. stojnica na tržnici, kiosk), C - posamezna elektronska naprava za izdajo računov ali vezana knjiga računov v primerih, ko zavezanec ne uporablja drugega poslovnega prostora)

Zavezanec mora sporočiti podatke za vsak posamezen poslovni prostor, v katerem izdaja račune. Zavezanec podatke podpiše z namenskim digitalnim potrdilom in jih pošlje davčnemu organu prek vzpostavljene elektronske povezave pred prvim pošiljanjem podatkov o računu za namene potrditve računa.

Zavezanec mora davčnemu organu sporočiti podatke o vseh spremembah podatkov za posamezni poslovni prostor. V primeru prenehanja uporabe posameznega poslovnega prostora zavezanec davčnemu organu sporoči podatke o zaprtju poslovnega prostora.

V primeru, ko se zavezanec odloči za izdajanje računov z uporabo vezane knjige računov, ne sme v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov.

Zavezanec mora v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.


Viri:

 • Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)
 • https://www.fu.gov.si/
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

[1] ZDavPR določa še nekaj izrecnih izjem iz obveznosti izvajanja postopka potrjevanja računov.

Vas zanima več o članku ˝Poslovni prostor po Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.