Avtor prispevka: dr. Marijeta Kobetič Objavljeno: 06. maj 2022

Kdo je prokurist in kakšno funkcijo ima?

Prokuro ureja Zakon o gospodarskih družbah. Prokura je posebna oblika pooblastila za zastopanje navzven. Prokurist je samo pooblaščenec, zato to ni poklic, ampak funkcija v podjetju. Opravlja naloge zastopanja podjetja v pravnih poslih in ne deluje kot poslovodja. Lahko sklepa posle s tretjimi osebami oziroma pravnimi subjekti, znotraj družbe pa nima pooblastil. Prokurist je lahko samo fizična oseba.

Prokuro podeli samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba. Uredite jo lahko tudi pri nas na SPOT Svetovanju JV Slovenija. Izpolniti je potrebno obrazec, ki ga najdete na spletni strani. S podpisom izjave se bodoči prokurist strinja z imenovanjem. Podjetnik lahko nekoga pooblasti samo za zastopanje za primer smrti.

Prokura omogoča poslovanje s.p. oziroma gospodarske družbe v primeru smrti, daljše odsotnosti ali poslovne nesposobnosti s.p. oziroma direktorja družbe ter nadzoruje poslovanje članov uprave s strani lastnikov družbe. Lahko se podeli tudi dvema ali več osebam skupaj, ki lahko skupaj zastopajo družbo. Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo. Navadno se podeljuje na temelju zaupanja in praviloma za nedoločen čas. Podjetnik, ki je prokuro podelil, jo lahko kadarkoli prekliče. Prokura lahko preneha tudi zaradi prenehanja družbe, odpovedi prokurista, smrtjo prokurista, prodajo podjetja v celoti ali če postane prokurist edini lastnik družbe. Prokura lahko preneha tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja, če je bilo s prokuristom sklenjeno delovno razmerje. Prokuro se lahko opravlja na podlagi podjemne pogodbe, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na podlagi pogodbe o prokuri. V kolikor prokurist pri s.p. ni zaposlen, se štejejo prejemki iz naslova izvajanja prokure med prejemke iz drugega davčnega razmerja.

Pri s.p. prokura s smrtjo s.p. ne preneha, ampak omogoča normalno nadaljevanje poslovanja s.p. vse do sklepa o dedovanju ter odločitve dedičev glede nadaljnje usode podjetja preminulega s.p.

Prokurist lahko opravlja vsa pravna dejanja, ne more pa prodajati ali obremenjevati nepremičnin, če za to ni posebej pooblaščen.

VIR:

Vas zanima več o članku ˝Kdo je prokurist in kakšno funkcijo ima?˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.