Avtor prispevka: Peter Ambrožič Objavljeno: 07. januar 2019

Kaj se gleda pri financiranju projektov

Pri kreditiranju projektov je pomembno zlast

 • Zadosten kapital v podjetju
 • Pozitiven poslovni denarni tok
 • Kazalniki poslovanja
 • Bonitetna ocena podjetja (celotno poslovanje podjetja)

Poleg tega banke še gledajo:

 • Blokade računov v preteklem letu
 • Kako redno je podjetje plačevalo račune dobaviteljem in kako so izplačevali plače ter davke in prispeve.

Pogoji javnih razpisov se spreminjajo glede na vrsto razpisa, projektov in investicij. Vedno pa ostajajo enaka določila glede finančnega in poslovodskega stanja, ki ju morajo podjetja izkazovati ob prijavi na posamezne razpise, in sicer:

 1. podjetja ne smejo biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
 2. poravnane morajo imeti vse zapadle davke, prispevke in druge dajatve, določene z veljavno zakonodajo;
 3. podjetja ne smejo biti v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v

Podjetja v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah so:

 • v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
 • v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih.

Zgoraj navedeno običajno ne velja za start up podjetja (podjetja, ki so mlajša od treh let).

Ob pregledu izkaza poslovnega izida in bilance stanja preteklega leta, se posvečamo predvsem višini prihodkov v preteklem letu, prihodkom na zaposlenega in odstotku prihodkov prodaje izven RS. Pomembna pa je tudi rast oziroma padec prodaje.

Pri večini razvojno raziskovalnih razpisov dodatne točke pridobijo podjetja, ki imajo registrirano raziskovalno skupino pri ARRS, postopek pa traja kar nekaj čas.

Objavljeno 07.01.2019

Pripravil: svetovalec SPOT JV Slovenija Peter Ambrožič

Vas zanima več o članku ˝Kaj se gleda pri financiranju projektov˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.